• Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie
jest:

Robert Pniewski
Śniadeckich 5
Bydgoszcz 85-011
biuro@ezakupowo.pl

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona
Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe
informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie
jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług
internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są
analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej
strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na
optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty.

1.1 Hosting

Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu siedmiu dni po
zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie.

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone
na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania
danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane
dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej
stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych
usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze
dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".

1.2 Content Delivery Network

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy oraz kontaktowych

2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy

Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Państwa w trakcie składania zamówienia
dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku
informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą
danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w
stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z
formularzy, do których wprowadzane są dane.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w
zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień,
płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki
prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie
ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie
przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich
dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

W celu skrócenia czasu ładowania się naszych stron internetowych wykorzystujemy
tzw. Content Delivery Network („CDN"). W ramach usług CDN – treści znajdujące się na
stronie, np. duże pliki multimedialne są dostarczane za pośrednictwem regionalnych
serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Oznacza to, że również tzw. dane
dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług CDN. Świadczone dla nas
w tym zakresie usługi realizowane są w ramach zawartej z usługodawcami umowy
powierzenia danych.Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub wykorzystują serwery
zlokalizowane w krajach spoza UE i EOG. W stosunku do tych państw, Komisja
Europejska nie wydała decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych.
Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych
usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".

System zarządzania towarami

W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego
systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie
usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się
z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa".

2.2 Konto klienta

Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie
konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.
Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie
internetowej. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu
należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach
konta klienta. Po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych
zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w
przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym w takiej
sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych

W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania
Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo
dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub poczte email). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są
niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika
bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu
Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo
wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w
innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce
prywatności.

3. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy

W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane
wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której
zlecono dostawę zamówionych produktów.

4. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z
zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i
przekazujemy Państwa dane wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia
firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).

Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji
płatności

W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe
informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami
niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze
zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie
zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza
odrzuconych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to
realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i
oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.

Zakup na raty

W przypadku wyboru płatności „zakup na raty” i wyrażenia stosownej zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO), Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu,
data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji
(artykuł, kwota faktury, termin wymagalności, kwota łączna, numer faktury, podatki,
waluta, data i godzina zamówienia) zostaną przekazane w celu realizacji płatności do
naszego partnera PayPro S.A., Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska. W celu
zweryfikowania zdolności kredytowej klienta dokonującego zakupu na raty, nasz
partner sprawdza i zbiera informacje z ogólnie dostępnych baz danych oraz od biur i
agencji informacji gospodarczej. Listę usługodawców, od których uzyskiwane są
informacje w tym także informacje na temat zdolności kredytowej klienta określane na
podstawie modeli matematyczno-statystycznych, a także informacje dot.
przetwarzania danych po ich przekazaniu naszemu partnerowi PayPro S.A., znajdą
Państwo w jego polityce prywatności na stronie: https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny-rodo-platnicy.
Otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa braku płatności
nasz partner PayPro S.A. wykorzysta do podjęcia decyzji w zakresie nawiązania,
realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Mogą Państwo przedstawić swój punkt
widzenia i nie zgodzić się z daną decyzją, kontaktując się w tym celu z naszym
partnerem PayPro S.A.. Wyrażona w procesie składania zamówienia zgoda na
przekazanie danych może zostać przez Państwa odwołana bez podania przyczyny w
każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

5. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail, tradycyjna poczta, kontakt telefoniczny

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych
nam przez Państwa danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą
elektroniczną.
Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać
wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i
Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z
listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa
adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w
takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

5.1 Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania Państwu
elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie.
Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas
systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez
wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy
wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". Alternatywnie mogą
Państwo skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera
zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.
Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszych usługodawców
świadczących usługi w tym zakresie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych
usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.
Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa".

5.2 Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy dla siebie prawo do przetwarzania Państwa danych – imienia i
nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych
produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych
produktów. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamy
własnych produktów. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu, wysyłając wiadomość na nasz adres
kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

5.3 Reklama telefoniczna

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6
ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa danych do naszych własnych celów
reklamowych, np. informowania o naszych nowych produktach i promocjach. Mogą
Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość na nasz
adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub
składając stosowne ustne oświadczenie w trakcie rozmowy telefonicznej. Po wycofaniu
zgody usuniemy Państwa numer telefonu, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny
zgody na dalsze jego wykorzystywanie w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa
dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w
takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

6. Pliki cookie i podobne technologie

Ogólne informacje

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu
korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia
technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które
są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane
przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po
jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy
kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).

Ochrona prywatności urządzeń końcowych

Podczas korzystania z naszej oferty online wykorzystujemy technologie, które są
absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z
niezbędnych funkcji naszej strony internetowej. W tym zakresie, przechowywanie
informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już
przechowywane w jego urządzeniu końcowym, nie wymagają zgody użytkownika.
W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w
urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji już zapisanych w jego
urządzeniu końcowym wymaga zgody użytkownika. Należy uwzględnić, iż w przypadku
braku zgody, niektóre funkcje lub elementy witryny mogą nie być dostępne w pełnym
wymiarze. Wszelkie udzielone przez użytkownika zgody zachowują ważność do czasu
wycofania zgody, konfiguracji ustawień lub zresetowania odpowiednich ustawień w
urządzeniu końcowym.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i innych
technologii

Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia
prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony
internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane
takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i
przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o
zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi
linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam
udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana
przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z
nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane
kontaktowe i Państwa prawa".

7. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i pozostałymi widżetami

W celu wyświetlania usług Trusted Shops (np. znak jakości, zebrane opinie) oraz
oferowania po złożonym zamówieniu produktów Trusted Shops dla kupujących z naszą
stroną internetową zintegrowane są widżety Trusted Shops.
Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty
poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge
i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops AG,
Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej „Trusted Shops”) z którą zgodnie z
treścią art. 26 RODO wspólnie odpowiadamy za ochronę współadministrowanych
danych. Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO).

W ramach wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops AG,
w przypadku pytań dotyczących ochrony danych i chęci dochodzenia swoich praw,
prosimy o skontaktowanie się z Trusted Shops za pomocą danych kontaktowych
wskazanych w polityce prywatności firmy Trusted Shops. Niezależnie jednak od tego
zawsze mogą Państwo zwrócić się do wybranego przez siebie współadministratora
danych. Państwa zapytanie lub wniosek zostanie wówczas w razie takiej potrzeby
przekazany do drugiego współadministratora w celu jego opracowania/udzielenia
odpowiedzi.

7.1 Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i pozostałych widżetów

Trustbadge jest dostarczany przez amerykańskiego dostawcę treści CDN (ContentDelivery-Network). Odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe
klauzule ochrony danych oraz dodatkowe umowne porozumienia.
W przypadku wywołania Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik
dziennika (logi serwera), który zawiera również Państwa adres IP, datę i godzinę
wywołania, ilość przesłanych danych oraz operatora wnioskującego (dane dostępowe) i
dokumentuje wywołanie. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak
aby zapisane dane nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane
dane są wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

7.2 Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, Trustbadge uzyskuje po złożeniu zamówienia dostęp do
informacji dot. zamówienia przechowywanych w Państwa urządzeniu końcowym (suma
zamówienia, numer zamówienia i jeśli dotyczy – zakupiony produkt) oraz użytego w
trakcie składania zamówienia Państwa adresu e-mail. Adres e-mail jest haszowany przy
użyciu kryptologicznej funkcji jednokierunkowej. Wartość hash jest następnie
przekazywana do Trusted Shops wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Służy to sprawdzeniu, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie Trusted Shops AG
w celu korzystania z usług Trusted Shops dla kupujących. W przypadku gdy są już
Państwo zarejestrowani, dalsze przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z umową
zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani lub
nie wyrażają zgody na automatyczne rozpoznawanie rejestracji za pomocą Trusbadge,
otrzymają Państwo możliwość manualnej rejestracji w celu korzystania z usług,
względnie zabezpieczenia zakupu w ramach już istniejącej umowy użytkownika.
W tym celu Trustbadge po złożeniu zamówienia w sklepie uzyskuje dostęp do
następujących informacji zapisanych w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu
końcowym: suma zamówienia, numer zamówienia i adres e-mail. Jest to konieczne,
abyśmy mogli zaoferować Państwu ochronę kupującego. Powyższe dane są
przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy aktywnie zdecydują się Państwo na
skorzystanie z ochrony kupującego, klikając w tym celu na odpowiednio oznaczony
przycisk w tzw. karcie zaufania („Trustcard”). Jeżeli zdecydują się Państwo na
skorzystanie z tych usług, dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
umowy zawartej z Trusted Shops (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu dokonania rejestracji
ochrony kupującego i zabezpieczenia Państwa zamówienie, a także aby mogli Państwo
otrzymywać pocztą elektroniczną zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie.
Trusted Shops korzysta z usługodawców w zakresie hostingu i monitorowania logów.
Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadniony interes
polega na dążeniu do zapewnienia bezproblemowego działania naszych stron.
Związane z tym przetwarzanie danych może odbywać się w także w państwach
trzecich (USA i Izrael). Odpowiedni poziom ochrony danych został zapewniony w
przypadku USA poprzez uzgodnienie obowiązywania standardowych klauzul ochrony
danych i dalsze środki umowne, a w przypadku Izraela istnieje decyzja stwierdzająca
odpowiedni stopień ochrony danych. Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj.

8. Media społecznościowe

8.1 Wtyczki mediów społecznościowych: Facebook (Meta), Instagram (Meta)

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów
społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co
zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski),
nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora
danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę)
otworzy się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu
społecznościowego, na której mogą Państwo zatwierdzić wykorzystanie danego
przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

8.2 Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram, Youtube

Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej
wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie
gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na
podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one
być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych
oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają
Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych
przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące
państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane
kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby
potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się
również z nami.

Facebook (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta Platforms
Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta)
są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja
Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.
Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych
przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w
serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie
zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin
fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Instagram (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta
Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms
Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa
aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z
reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie
wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca
opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję
Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie
Instagram (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych
wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na
Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Przetwarzane w sposób
automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z
naszego profilu w serwisie YouTube są z reguły przesyłane do serwera Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. W
stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach
ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

9.1 Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
 • z uwagi na względy interesu publicznego;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
 • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").


Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane
osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas
mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu –
ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym
momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia
sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa
szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować
przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec
Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,
wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów
marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa
sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych
osobowych.

9.2 Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa
danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o
bezpośredni kontakt z administratorem danych wskazanym na wstępie niniejszej
polityki prywatności.